Zborni organi

Zborni organi

Upravni organi, ki jih sestavljajo predstavniki učnega in neučnega osebja ter izvoljeni predstavniki staršev, usmerjajo delovanje in razvoj šole. Za odločitve, ki jih sprejemajo v skladu s pristojnostmi, za zakonitost sklepov ter pravilnost in smotrnost delovanja, so odgovorni kot zborni organi. Na področju izvajanja funkcij imajo zborni organi različne vloge in pristojnosti: od svetovalnih in predlagalnih (oddelčni, medrazredni in razredni svet) do odločevalih (zavodski svet). Na ravni posameznih večstopenjskih šolskih zavodov delujejo naslednji zborni organi:

Medoddelčni svet, medrazredni in razredni svet

Meddodelčni svet v otroškem vrtcu sestavjajo vsi učitelji in za vsak oddelek po eden predstavnik staršev.

Medrazredni svet v osnovni šoli sestavljajo vsi učitelji na šoli in za vsak razred po eden predstavnik staršev.

Razredni svet na srednji šoli prve stopnje sestavljajo vsi profesorji razreda in štirje predstavniki staršev za vsak razred.

Redne volitve v medoddelčne, medrazredne in razredne svete se opravijo vsako leto, skliče jih ravnatelj najkasneje do 31. oktobra. Aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) na volitivah v oddelčne, medrazredne in razredne svete imajo vsi starši. Medoddelčni, medrazredni in razredni sveti obravnavajo splošne odzivne, vedenjske in učne značilnosti oddelčnih in razrednih skupnosti, razpravljajo o opravljenem vzgojno-izobraževalnem delu in izhodiščih ter o vsebinskih predlogih za izboljšanje delovanja. Posebno pomembna vloga pripada svetom pri spodbujanju razvoja in utrjevanja sodelovalnih odnosov med šolo, družino in okoljem ter vzpostavljanju pozitivne klime med vsemi vključenimi. Sejam svetov predseduje ravnatelj oziroma v njegovi odsotnosti predstavnik, ki ga kot svojega zastopnika izmed članov sveta imenuje ravnatelj; sestanki potekajo izven šolskega urnika. Svet se sestaja tudi v ožji sestavi, ki jo poleg ravnatelja sestavlja samo učno osebje, oziroma brez navzočnosti predstavnikov staršev. V ožji sestavi razpravlja o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojno-izobraževalnega procesa ter medpredmetnem usklajevanju in povezovanju.

Pravna podlaga: 5. člen zakonodajnega odloka št. 297/1994.

Zavodski svet

Zavodski svet večstopenjske šole sestavljajo izvoljeni predstavniki učnega in neučnega osebja in predstavniki staršev. Predstavnike učnega in neučnega izvolijo delavci zavoda izmed redno zaposlenih v okviru ravnateljstva. Starši izvolijo svoje predsatvnike po postopku in na način, ki ga določajo zakonski predpisi, aktivno in pasivno volilno pravico (voliti in biti izvoljen) pa imajo vsi starši učencev večstopenjske šole. Predsednika sveta izvolijo člani iz vrst predstavnikov staršev, ravnatelju pa pripada z zakonom predpisana pravica do članstva. Mandat izvoljenih predstavnikov traja tri leta. V šolah, ki štejejo do 500 učencev, svet sestavlja 14 članov:

 • 6 predstavnikov učnega osebja,

 • 6 predstavnikov staršev,
 • 1 predstavnik neučnega osebja,

 • ravnatelj.

Osnovne pristojnosti in funkcije

Zavodski svet odobri letni proračun in zaključni obračun ter odloča o uporabi denarnih sredstev, ki so namenjena upravnemu in izobraževalnemu delovanju ustanove. Skladno s sklepi, ki jih sprejema učni zbor in v okviru razpoložljivih sredstev, zavodski svet odloča o programiranju in organizaciji šolskih dejavnosti na naslednjih področjih:

 • odobri zavodske pravilnike in potrdi vzgojno-izobraževalno ponudbo, ki jo na osnovi smernic zavodskega sveta, pripravi zbor učnega osebja;

 • obravnava in sprejema sklepe o nakupu, obnovi in vzdrževanju opreme in o nakupu potrošnega materiala;

 • usklajuje morebitne spremembe v šolskem koledarju;

 • oblikuje smernice za načrtovanje in izvajanje izvenšolskih dejavnosti; posebno pozornost namenja dopolnilnemu pouku in podpornim dejavnostim ter organizaciji poučnih ekskurzij in šolskih izletov;

 • podpira medšolska sodelovanja, ki ustvarjajo pogoje za izmenjavo izkušenj in znanj, obenem pa odpirajo možnosti za izvajanje skupnih aktivnosti;

 • deluje v smeri uspešnega vključevanja šole v okolje, hkrati podpira uvajanje različnih oblik sodelovanja z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi in drugimi okoliškimi ustanovami;

 • izdaja soglasja za sprejemanje in uresničevanje pobud na področju socialnega skrbstva.

Izvršni odbor

Sestavljajo ga:

 • ravnatelj,

 • upravni vodja,

 • prestavnik učnega osebja,

 • predstavnik neučnega osebja,

 • 2 prestavnika staršev.

Ravnatelju in upravnemu vodji pravica do članstva pripada po zakonu. Izvršni odbor pripravlja plenarna zasedanja ter spremlja izvajanje sklepov zavodskega sveta. Predseduje mu ravnatelj, medtem ko upravni vodja opravlja v odboru funkcijo tajnika.

Pravna podlaga: 8. člen zakonodajnega odloka št. 297/1994.

Zbor učnega osebja

Zbor učnega osebja je strokovni organ šole, sestavljajo ga učitelji vseh treh stopenj, ki poučujejo na šoli v tekočem šolskem letu. Zbor oblikuje razvojne usmeritve šole in sodeluje v razreševanju vzgojnih in pedagoških problemov. Sestaja se izven šolskega urnika, delo vodi ravnatelj, ki skrbi za izvrševanje sklepov zbora. Redne seje zbora sklicuje in vodi ravnatelj, sklic izredne seje lahko predlaga tudi ena tretjina vseh članov.

Pravna podlaga: 7. člen zakonodajnega odloka št. 297/1994.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter