Sestanki in govorilne ure

Sestanki in govorilne ure

 

Sodelovanje med šolo in domom

Na naših šolah si vse bolj prizadevamo za razvoj vzajemno-sodelovalnega odnosa med domom in šolo na vzgojnem področju.

Raziskave kažejo, da imajo kakovostni stiki pozitivne učinke na starše, otroke in učitelje. Pri otrocih se kažejo v boljših učnih navadah in učnem uspehu, pozitivnem odnosu do šole ter večji motivaciji za šolsko delo. Zmanjšajo se tudi disciplinske težave. Temelj dobrih odnosov je vzajemno spoštovanje med vsemi udeleženci, predpogoj pa seveda ozračje, ki  temelji na zaupanju.

Sodelovanje s starši se udejanja na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter na formalnih in neformalnih srečanjih med šolskim letom, ob različnih priložnostih in ob zaključku šolskega leta.

Obveščanje poteka pretežno preko obvestil v učenčevi beležki, ki jo morajo starši dnevno pregledovati.

 

Otroški vrtec

September: Uvodni roditeljski sestanek in individualni razgovor za starše novo-vpisanih otrok, medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij o otroku.

Oktober: Predstavitev življenja in dela v vrtcu, ponudba programov in projektov; spoznavanje predmetnika, učnih načrtov, oblik in metod dela. Izvolitev predstavnikov staršev v oddelčne svete.

November: sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev:

okvirna predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in splošne slike oddelka.

 

Januar: Dnevi odprtih vrat, predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja vrtca staršem novo-vpisanih otrok.

 

Maj: Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev; evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi.

Starši se v teku šolskega leta lahko pogovorijo z učitelji na govorilnih urah, na katere se predhodno najavijo, v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko z učitelji dogovorijo tudi za izredne govorilne ure.

 

Osnovna šola

September: Uvodni roditeljski sestanek in individualni razgovor za starše novo-vpisanih otrok, medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij o učencu.

Oktober: Roditeljski sestanek, predstavitev življenja dela in šole, ponudba programov in projektov; spoznavanje predmetnika, učnih načrtov, oblik in metod dela. Izvolitev predstavnikov staršev v medrazredne svete.

November: Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev,

okvirna predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in splošne slike razredov.

 

December: Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev.

 

Januar: Dnevi odprtih vrat, predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja šole staršem novo-vpisanih otrok.

 

Februar: Roditeljski sestanek in podelitev spričeval ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.

 

April: Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev.

 

Maj: Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev: izbira učbenikov  za naslednje šolsko leto, evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi.

 

Junij: Zaključek pouka in podelitev spričeval ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja.

 

Starši se v teku šolskega leta lahko pogovorijo z učitelji na govorilnih urah, na katere se predhodno najavijo, v izjemnih, nujnih ali nepredvidenih primerih se lahko z učitelji dogovorijo tudi za izredne govorilne ure.

 

Srednja šola prve stopnje

September: Uvodno medsebojno spoznavanje in izmenjava informacij.

Oktober: Predstavitev življenja dela in šole, ponudba programov in projektov; spoznavanje predmetnika, učnih načrtov, oblik in metod dela (roditeljski sestanek /individuali razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev). Izvolitev predstavnikov staršev v razredne svete

November: sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev,

okvirna predstavitev delovanja, dejavnosti, ki potekajo med letom, in splošne slike razreda.

 

Januar: Dnevi odprtih vrat: predstavitev vzgojno-izobraževalnega delovanja šole staršem novo-vpisanihu učencev.

 

Februar: Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev in podelitev spričeval ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.

 

April: Individualni razgovori o učno-vzgojnem uspehu posameznih učencev.

 

Maj: Sestanek učnega osebja v navzočnosti izvoljenih predstavikov staršev: izbira učbenikov  za naslednje šolsko leto, evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, vsebinska izhodišča in novi predlogi.

 

Junij: Zaključek pouka in podelitev spričeval ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja.

 

Vsak teden so profesorji staršem na voljo za govorilne ure tudi v dopoldanskem času. Urnik dopoldanskih govorilnih ur je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole. Starši se na govorilno uro naročijo preko e-dnevnika.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE stečejo v mesecu novembru in se zaključijo v prvi polovici meseca maja.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter