Varnost in preventiva

Varnost in preventiva

Zagotavljanje varnosti v šolskem okolju

Zakonodajni odlok  626/94 oz. 81/08

Upravljanje varnosti vključje sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki stremijo k doseganju ustreznega in odgovornega ravnanja navzočih oseb na vseh ravneh delovanja znotraj šolskega okolja.

Poseben poudarek je namenjen naslednjim področjem:

 1. Skrb za zdravo in varno delovno/učno okolje

V šoli mora biti vsakomur zagotavljeno varno delovno okolje in postopki ter varna uporaba delovne opreme in pripomočkov;

 1. Strokovno izobraževanje in usposabljanje osebja

Na ravni varnosti in zdravja pri delu ter splošnega  razvoja varnostne kulture se izvaja stalno izpopolnjevanje zaposlenih;

     3. Vključevanje varnostne kulture v vzgojo in izobraževanje

V okviru splošnega izobraževanja šola skrbi za posredovanje ustreznih znanj in razvijanje sposobnosti na področju varnosti in zdravja, z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje prispeva k dvigu kulture varnosti.

Ravnatelj je odgovoren za izvedbo naslednjih postopkov spodročja zagotavljanja varnosti šolskega prostora in oseb:

 • odkrivanje nevarnosti in ocenitev tveganj, katerim je osebje izpostavljeno ali bi lahko bilo zpostavljeno v šolskem okolju;
 • priprava  dokumenta, ki vsebuje ocenitev ravni oz. stopnje tveganja in varnostnega načrta; v dokumentu se posebej navedejo tudi kriteriji uporabljeni pri ocenitvi tveganja.
 • imenovanje odgovorne osebe in referentov za varnost in preprečevanje nezgod;
 • imenovanje izvajalca medicine skladno s pravnimi predpisi in v kolikor se izkaže za potrebno;
 • imenovanje referentov za požarno varnost, evakuacijo, zagotavljanje prve pomoči in predpostavljenih za izvajanje specifičnih nalog;
 • spoštovanje zakonitosti v
  zvezi z zagotavljanjem osebne varovalne opreme in njene uporabe;
 • obveščanje in usposabljanje zaposlenih ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, za obladovanje nevarnosti oz. varno opravljanje dela;
 • posvetovanje z delavskim zaupnikom in predhodno informiranje enotnega sindikalnega predstavništva glede spoštovanja in izvajanja predpisov in ukrepov o varnosti in zdravju pri
  delu;
 • redno posodobljanje nezgodnega registra.

Vsaka posamezna šola, ki deluje v sklopu ravnateljstva razpolaga:

 • z načrtom ukrepov v primeru izrednega stanja oziroma načrtom evakuacije iz šolske stavbe,
 • z navodili za ravnanje v primeru nevarnosti,
 • z varnosnimi znaki, ki so nameščeni na vidnih mestih.  

 

PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-COV-2 

Preprečevanje širjenja Sars-Cov-2 med poukom

Higienska in varnostna priporočila

 

VARNOSTNI UKREPI IN POSTOPKI 

Evakuacijski postopek - NAVODILA

Obrazec za izhod učencev med evakuacijo v posameznih razredih

Obrazec A - Zapisnik o preizkusu evakuacijskega postopka (razredni)

Obrazec B - Zapisnik o preizkusu evakuacijskega postopka (splošni)

 

 ORGANIGRAMSKA SHEMA ŠOLSKE VARNOSNE SLUŽBE

Organigram - Otroški vrtec v Lonjerju

Organigram - Otroški vrtec v Barkovljah

Organigram - Osnovna šola »Oton Župančič«

Organigram - Osnovna šola »Fran Milčinski«

Organigram - Osnovna šola »Fran Saleški Finžgar«

Organigram - Srednja šola »Sv. Ciril in Metod« pri Sv. Ivanu 

Organigram - Srednja šola »Sv. Ciril in Metod« na Katinari

 

IMENOVANJA ODGOVORNIH ZA VARNOST IN PREVENTIVO

Odgovorni za storitve prevencije in zaščite (RSPP)

Referenti za varnost in preventivo na šoli (ASPP) 

Odgovorni za zagotavljanje prve pomoči

Odgovorni za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom

 

 

NADZOROVANJE IN ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

Nadzorovanje in zagotavljanje varnosti učencev – odredba obveznosti OŠ

Nadzorovanje in zagotavljanje varnosti učencev – odredba obveznosti SŠ

Preprečevanje povzočitve morebitne škode s strani učencev sebi ali drugim; zagotovljanje varnosti učencev - odredba obveznosti 

 

Dodatna dokumentacija je dostopna na odgovarjajoči spletni strani v it. jeziku " Sicurezza - Prevenzione".

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter