Vzgojno-izobraževalni program

Triletni vzgojno-izobraževalni program

Vzgojno-izobraževalni program večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom »Vladimir Bartol« je dokument, s katerim se ustanova predstavlja v ožjem in širšem prostoru. Iz njega izhaja razvojni načrt šole, ki je temelj splošnim smernicam vzgojnih in didaktičnih dejavnosti, vključuje vse zaposlene, učence in starše in vodi h kakovosti vzgajanja in poučevanja.

V vzgojno-izobraževalnem programu so nakazani cilji, ki jih želimo doseči in smo jih oblikovali na osnovi vrednot, vizije, poslanstva, izkušenj pri delu, dosedanjih rezultatov šole in materialnih danosti za izvedbo vzgojno-izobraževalnega procesa.

Program opredeljuje kulturno identiteto večstopenjskega šole in predstavlja izhodišče vsem vzgojnim in izobraževalnim dejavnostim. Pri njegovi sestavi se upoštevajo predlogi zbora učnega osebja, predlogi staršev in splošne smernice, ki jih določi zavodski svet. Vzgojno-izobraževalni program predstavlja osnovo, iz katere izhajajo razredni, predmetni in prilagojeni učni načrti vseh didaktičnih dejavnosti, ki so izvedeni v teku šolskega leta.

Program, ki obvezuje celotno šolsko skupnost, obenem utrjuje sodelovanje med šolo in starši učencev, se letno preverja in ustrezno dopolnjuje, prilagaja in usmerja k uresničitvi na novo začrtanih ciljev.

Iz dokumenta izhaja kulturna in jezikovna specifika šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki zajema kurikularno in izvenkurikularno vzgojno načrovanje, v katerem so nakazane didaktične in organizacijske smernice šolske avtonomije. Le-te temeljijo na svobodi poučevanja, vključujejo didaktično in organizacijsko avtonomijo šolske ustanove in se usklajujejo z družbenim, kulturnim in gospodarskim vidikom krajevne stvarnosti.

Dokument torej nudi uporabnikom vse potrebne informacije o načrtovanju ter usklajevanju vzgojno-didaktičnega dela, izvaja pa se na vseh šolah, ki sodijo k večstopenjskemu zavodu.

 

Na tem spletnem mestu je dostopen:

Vzgojno-izobraževalni program za triletje 2022-2025 (Zakon 107-2015, 1. člen, 14. odstavek), ki ga je odobril zbor učnega osebja dne 12. oktobra 2022 (Sklep št. 9) in zavodski svet dne 24. novembra 2022 (Sklep št. 36)

 

Priloge:

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA IN VEDENJA V OSNOVNI ŠOLI IN SREDNJI ŠOLI 1. STOPNJE

DEJAVNOSTI IN PROJEKTI - VRTEC

DEJAVNOSTI IN PROJEKTI - OSNOVNA ŠOLA

DEJAVNOSTI IN PROJEKTI - SREDNJA ŠOLA

 

 

OCENJEVALNE RUBRIKE 1. RAZRED OŠ

OCENJEVALNE RUBRIKE 2. RAZRED OŠ

OCENJEVALNE RUBRIKE 3. RAZRED OŠ

OCENJEVALNE RUBRIKE 4. RAZRED OŠ

OCENJEVALNE RUBRIKE 5. RAZRED OŠ

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter