Predstavitev

Predstavitev

 

Večstopenjska šola

Večstopenjaska šola“Vladimir Bartol” je nastala leta 2009 z združitvijo vrtcev, osnovnih in nižje srednje šole v enotno ravnateljstvo.

V okviru ravnateljstva delujejo danes v vertikalni povezanosti različne stopnje šolanja.

 

Otroška vrtca

V Barkovljah

V Lonjerju

 

Osnovne šole

“Oton Župančič” pri Svetem Ivanu

“Fran Milčinski” na Katinari

“Fran Saleški Finžgar” v Barkovljah

 

Srednja šola prve stopnje

“Sv. Ciril in Metod” pri Svetem Ivanu

"Sv. Ciril in Metod" podružnica na Katinari

 

Na območju, ki pretežno zajema mestno središče, delujejo tudi trije oddelki občinskih otroških vrtcev s slovenskim učnim jezikom:

Oblak Niko – v Ulici Cave 4

Dijaški Dom – v Ulici Ginnastica 72

Modri delfin -  na Greti 34/2

Vloga ravnateljstva in šol, ki so na območni ravni povezane v skupen izobraževalni proces, temelji na vzajemnem sodelovanju. Vzgojna kontinuiteta ponuja možnost uresničevanja in stalnega nadgrajevanja skupnih pobud v tej smeri.

 

Šolski okoliš

Šolski okoliš obsega območje mesta, ki vključuje svetoivansko mestno četrt, kjer se nahaja sedež, Katinaro z Lonjerjem in nekoliko bolj oddaljene Barkovlje. Območje ohranja svojo družbeno-kulturno in jezikovno raznolikost, ki se odraža skozi zgodovinsko prisotnost slovenske narodne skupnosti.

Šola ostaja referenčna točka tudi za širše področje, ki zajema ostale predele mesta in sosednje zaselke ter vasi.

Javno prometno omrežje zagotavlja učinkovite povezave in omogoča hiter dostop do šole.

 

Socialni in kulturni vidik

Šola želi ohranjati in razvijati vrednote, ki temeljijo na odpiranju teritoriju in v katerih se prepoznava.

V prvi vrsti si prizadeva za ohranjanje in vrednotenje jezika, ki mu pripada - slovenščine, pozorno pa spremlja tudi učenje drugega jezika - jezika okolja - italijanščine. Ob tem skrbi za ustrezno vrednotenje kulture in jezikov različnih skupnosti, iz katerih otroci izhajajo in angleščine, ki je za širše sporazumevanje neobhodno potrebna ter drugega jezika Evropske unije - nemščine - na srednji šoli.

V slovenski narodni skupnosti in v perspektivi globalnega sožitja predstavlja naša šola osnovo kulturne, narodnostne in jezikovne rasti, pod skupnim imenovalcem integracije različnih jezikov in kultur. Vzgojno delovanje šole se odraža v projektih sodelovanja s številnimi organizacijami in ustanovami: s športnimi in kulturnimi društvi na pripadajočem območju, z Narodno in študijsko knjižnico, s Slovenskim stalnim gledališčem, s Slovenskim raziskovalnim ištitutom.

Šola potencira in nadgrajuje svoj vzgojni in izobraževalni program preko različnih vsebin in oblik sodelovanja, povezovanja in mreženja: z večstopenjskima šolama Iqebala Masiha in Tiziane Weiss iz Trsta, z nekaterimi osnovnimi šolami iz Slovenije ter s šolami s slovenskim učnim jezikom v tržaški pokrajini.

Z univerzitetnimi ustanovami v Vidmu, Kopru in Ljubljani je od šolskega leta 2012/2013 oz. 2015/16 sklenjen sporazum, na podlagi katerega se študentom pedagoških ved, ki za to zaprosijo, v okviru ravnateljstva omogoča opravljanje študijske prakse.

Srednja šole glasbene smeri pri Sv. Ivanu ponuja možnost študija in vadbe glasbenih instrumentov: kitare, harmonike, klavirja in prečne flavte. V tem okviru sodijo k didaktičnim dejavnostim tudi različne glasbene pobude, izvedba koncertov in sodelovanje pri glasbeni reviji.

 

Prostorski in materialni pogoji

Šole, ki delujejo v sklopu ravnateljstva so nameščene v deloma prenovljenih nekoliko starejših šolskih poslopjih. Srednja in osnovne šole imajo učilnico z računalniki in spletno povezavo, medtem ko razpolaga glasbena smer tudi z glasbenim laboratorijem. Šola na sedežu ravnateljstva ima prostorno telovadnico, ki jo po končanem pouku in interesnih dejavnostih daje na razpolago drugim uporabnikom (šolam in društvom).

Na šolah vseh treh stopenj ima svoj prostor šolska knjižnica, ustrezna didaktična oprema in učni pripomočki pa omogočajo redno in učinkovito izvajanje šolskih aktivnosti.

Ob šolskih stavbah so prostorna igrišča, kjer otroci lahko uživajo v raznolikih igrah, obenem pa lahko na prostem poteka pouk športne vzgoje.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter