Posebne vzgojne potrebe

Posebne vzgojne potrebe

Razredne skupnosti so zaradi enake starosti učencev navidezno homogene skupine, največkrat pa so učne skupine po sposobnostih, spretnostih in znanju. notranje raznolike, heterogene in v nenehnem spreminjanju. Vsak otrok je individuum zase in ima sebi značilne lastnosti, učitelji pa so dolžni njegovo osebnost in individualnost upoštevati in spoštovati.

Posebne vzgojno-izobraževalne potrebe so lahko vezane na krajša ali daljša obdobja šolanja, njihov izvor pa pogojujejo raznovrstni dejavniki: biološki, fiziološki, psihološki, socialni,  socialno-emocionalni, idr. Šola mora vsakemu posamezniku zagotoviti takšno naravnanost vzgoje in izobraževanja, ki bo omogočala preseganje in sprotno odpravljanje težav (Ministrska odredba z dne 27. decembra 2012).

 

Učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami

Konceptualne osnove obravnave posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb  je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) uvrstila v Mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (ICF), ki temelji na socialnem in funkcionalnem modelu obravnave.

Pojem posebne vzgojno -izobraževalne potrebe opredeljuje  vse  učne težave otrok v šoli, ki so povezane tako z manjšo večjo šolsko neuspešnostjo.

Ministrska odredba z dne 27. decembra 2012 določa, da imajo vsi učenci z učnimi težavami pravico do individualizacije pouka.

Pomembno je zato, da so učitelji pozorni tako na težje kot na blage primanjkljaje učencev in da jim v učnem okolju zagotovijo ustrezne prilagoditve prilagojeno izvajanje programa in dodatno strokovno pomoč. 

Vzgojno-izobraževalne potrebe se razprostirajo od lažjih do težjih in se delijo na nekaj podskupin, ki pa jih med seboj zaradi pogostih kombinacij težav in interakcijskih vplivov ni vedno mogoče ostro ločevati:

Posebne potrebe (zakon 104/92)

Specifične razvojne motnje, h katerim se uvrščajo specifične učne težave (SUT, zakon 170/2010), motnje na področju neverbalnih, koordinacijskih in motoričnih spretnosti, motnje pozornosti in hiperaktivnost, specifični primanjkljaji na govornem področju in mejne učne sposobnosti.

Učne težave zaradi drugojezičnosti, socialno-kulturne drugačnosti ter zaradi socialno-ekonomske oviranosti.

 

Individualiziran učni načrt

Učenci s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami imajo pravico do individualiziranega učnega načrta. Pri pripravi in oblikovanju sodelujejo tudi starši učenca, povezanost in vzajemno sodelovanje med šolo in družino pa je pomemben dejavnik uspešnega izvajanja vzgojnih dejavnosti. Individualiziran učni načrt sodi v širši okvir letnega načrta izvajanja inkluzivne vzgoje in izobraževanja.

 

Koristne povezave

Ministrstvo za šolstvo

Projekt učne težave

AID - Associazione Italiana Dislessia

AIDAI Associazione Italiana Disturbi Attenzione e Iperattività

AIFA - Associazione Italiana Famiglie ADHD

 

 

Pravna podlaga

Ministrska odredba z dne 27. decembra 2012 

Ministrska okrožnica št.8 z dne 6. marca 2013 

Zakon 53 z dne 28. marca 2003 

Ministrski odlok-5669 z dne 12. julija 2011 Smernice za specifične učne težave

Miur ADHD - Zapis 4089 z dne 15. junija 2010 

 

          

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter